Tag Archives: givers gain

Áp dụng triết lý Givers Gain® trong Kinh Doanh

BLOG Applying Givers Gain in Your Business 1110x624 1

Áp dụng triết lý Givers Gain® trong Kinh doanh  Givers Gain không chỉ là một cách tuyệt vời để có được cơ hội kinh doanh; đó là một cách tốt hơn để Kinh Doanh.  Đây là lý do tại sao BNI đã biến nó trở thành giá trị cốt lõi trong tổ chức Networking của chúng tôi….